Fried Fuse Automotive

Fried Fuse Automotive

1 Followers
  2013 Kia Part 12 starter
  11:04
  2013 Kia Part 11 AC Mount
  4:47
  2013 kia rebuild part 10
  20:08
  2013 Kia engine install
  32:40
  2013 kia rebuild part 8
  11:05
  2013 Kia Rebuild prt 7
  14:25
  2013 Kia Rebuild prt 6
  16:45
  2013 Kia Rebuild prt 5
  3:43
  2013 Kia Assemble New Pistons -Rebuild prt3
  18:16
  2013 Kia Valve Job prt2
  26:14
  2013 Kia Valve Job prt1
  19:49
  2013 Kia Break down prt6
  16:03
  2013 Kia Break down prt5
  12:41
  2013 Kia Break down prt4
  19:10
  2013 Kia Break down prt3
  20:57
  2013 Kia Break down prt2
  17:52
  2013 Kia Break down prt1
  17:17
  2013 Kia Optima Remove Engine
  34:38