Zelenski ontmaskerd: de realiteit achter de beroemdheid.

2 months ago
813

source: truthinmedia.com
https://vrijheidsberoving.nl/zelenski-ontmaskerd-de-realiteit-achter-de-beroemdheid/
English below
Achter de façade van beroemdheden schuilt een grimmige realiteit:
het presidentschap van Zelenski is een verhaal van manipulatie, corruptie en autoritarisme.
Terwijl de waarheid aan het licht komt, staat de toekomst van Oekraïne op het spel.

In een wereld waar perceptie vaak de realiteit overheerst, dient het verhaal van Vladimir Zelenski, de acteur die president van Oekraïne werd, als een grimmige herinnering aan de kracht van mediamanipulatie en politiek theater. Hoewel velen hem zien als een baken van hoop en democratie, schetst de waarheid achter zijn opkomst aan de macht en zijn acties als president een veel donkerder beeld.

Zelenski's reis van komiek naar president was niet alleen het resultaat van zijn eigen charisma en talent.
Achter de schermen orkestreerden schimmige miljardairs met hun eigen gevestigde belangen zijn opmars naar de macht.
Zoals onderzoeksjournalist Ben Swan onthult, is een van die figuren Ihor Kolomoyskyi, een Oekraïense oligarch die wordt beschuldigd van verduistering en banden met neonazistische groepen.Het mediaconglomeraat van Kolomoyskyi zond Zelenski's populaire tv-show "Dienaar van het volk" uit, die als blauwdruk diende voor zijn presidentiële campagne.

Maar Zelenski's transformatie van tv-persoonlijkheid naar politiek leider was niet alleen een slimme marketingstrategie;
Het was een zorgvuldig georkestreerde productie gericht op het verkopen van een verhaal van heldendom en verandering.
Ondanks de belofte om een einde te maken aan de corruptie en vrede te brengen in Oekraïne, wordt het presidentschap van Zelenski gekenmerkt door economische onrust, ongebreidelde corruptie en aanhoudende conflicten met door Rusland gesteunde separatisten in de Donbas-regio.

Bovendien heeft Zelenski's knusse relatie met de westerse media en politieke elites alleen maar gediend om zijn status als beroemdheid te versterken. Van het verschijnen op de covers van prestigieuze tijdschriften tot het wrijven van ellebogen met Hollywood-sterren, Zelenski is de lieveling van het internationale toneel geworden. Maar achter de façade van glamour schuilt een leider die in toenemende mate autoritaire tactieken omarmt, afwijkende meningen onderdrukt en minderheidsgroepen marginaliseert.

Terwijl Zelenski de rol van vredelievende staatsman op het wereldtoneel blijft spelen, vertelt de realiteit ter plaatse een ander verhaal.
De Oekraïense taal en de orthodoxe kerk worden aangevallen, oppositiepartijen worden verboden en afwijkende stemmen worden het zwijgen opgelegd. Zelenski's medeplichtigheid aan deze acties roept vragen op over wie er echt aan de touwtjes trekt in Oekraïne.

In het grote theater van de geopolitiek is Zelenski misschien niets meer dan een marionet, een holle figuur die door onzichtbare krachten wordt gemanipuleerd voor hun eigen gewin. Zoals Swan het treffend verwoordt: "Zelenski maakt deel uit van een patroon in het hele Amerikaanse rijk waar je een acteur op zijn plaats zet die beslissingen lijkt te nemen, maar dat niet is." De echte machthebbers blijven verborgen achter de schermen en trekken aan de touwtjes van het bestuur terwijl de wereld toekijkt hoe het spektakel zich ontvouwt.

Naarmate het aantal slachtoffers van de oorlog toeneemt en het spook van autoritarisme opdoemt, begint de mythe van Zelenski als voorvechter van de democratie te ontrafelen. Uiteindelijk zal de geschiedenis hem misschien niet herinneren als een held, maar als een tragische figuur die medeplichtig is aan het lijden van zijn eigen volk.
De vraag blijft: wie is de echte Zelenski, en welke rol zal hij spelen bij het vormgeven van de toekomst van Oekraïne?
Alleen de tijd zal het leren als we doorgaan met het ontmaskeren van de realiteit achter de beroemdheid.

=== English ====

Zelenski unmasked: the reality behind the celebrity.

Behind the celebrity facade lies a stark reality: Zelenski's presidency is a tale of manipulation, corruption, and authoritarianism.
As the truth unravels, Ukraine's future hangs in the balance.

In a world where perception often overrides reality, the story of Vladimir Zelenski, the actor turned president of Ukraine, serves as a stark reminder of the power of media manipulation and political theatrics. While many view him as a beacon of hope and democracy, the truth behind his rise to power and his actions as president paints a much darker picture.

Zelenski's journey from comedian to president was not simply a result of his own charisma and talent.
Behind the scenes, shadowy billionaires with their own vested interests orchestrated his ascent to power.
As investigative journalist Ben Swan uncovers, one such figure is Ihor Kolomoyskyi, a Ukrainian oligarch accused of embezzlement and ties to neo-Nazi groups. Kolomoyskyi's media conglomerate aired Zelenski's hit TV show, "Servant of the People," which served as the blueprint for his presidential campaign.

But Zelenski's transformation from TV personality to political leader was not just a clever marketing strategy; it was a carefully orchestrated production aimed at selling a narrative of heroism and change. Despite promising to end corruption and bring peace to Ukraine, Zelenski's presidency has been marked by economic turmoil, rampant corruption, and continued conflict with Russia-backed separatists in the Donbas region.

Moreover, Zelenski's cozy relationship with Western media and political elites has only served to bolster his celebrity status.
From appearing on the covers of prestigious magazines to rubbing elbows with Hollywood stars, Zelenski has become the darling of the international stage. Yet, behind the facade of glamour lies a leader who is increasingly embracing authoritarian tactics, stifling dissent, and marginalizing minority groups.

As Zelenski continues to play the role of the peace-loving statesman on the world stage, the reality on the ground tells a different story.
The Ukrainian language and Orthodox Church are under attack, opposition parties are banned, and dissenting voices are silenced.
Zelenski's complicity in these actions raises questions about who is truly pulling the strings in Ukraine.

In the grand theater of geopolitics, Zelenski may be nothing more than a puppet, a hollow figure manipulated by unseen forces for their own gain.
As Swan aptly puts it, "Zelenski is part of a pattern throughout the US Empire where you put an actor in place who appears to be making decisions but he's not." The true power brokers remain hidden behind the scenes, pulling the strings of governance while the world watches the spectacle unfold.

As the casualties of war mount and the specter of authoritarianism looms large, the myth of Zelenski as a champion of democracy begins to unravel. In the end, history may remember him not as a hero, but as a tragic figure complicit in the suffering of his own people.

The question remains: who is the real Zelenski, and what role will he play in shaping the future of Ukraine?
Only time will tell as we continue to unmask the reality behind the celebrity.

Loading 2 comments...