wortzaroo

wortzaroo

  1. Strange mysterious smoke ring above Australian city

    Strange mysterious smoke ring above Australian city
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM