1. Lem Pratt Run My Race music promo

  Lem Pratt Run My Race music promo

  22
 2. Ranger Lem at Old Tucson Movie Studios

  Ranger Lem at Old Tucson Movie Studios

  14
  1
 3. Lem Pratt-Ain't No More Slave to the Grave

  Lem Pratt-Ain't No More Slave to the Grave

  6
 4. Lem Pratt-Where I Long to Be

  Lem Pratt-Where I Long to Be

  3
 5. Get Along Little Doggies

  Get Along Little Doggies

  8
 6. Lem Pratt -I Am A Cowboy

  Lem Pratt -I Am A Cowboy

  7
  3
  48
  2
 7. Lem Pratt and the Hard Road Band Orange Blossom Special

  Lem Pratt and the Hard Road Band Orange Blossom Special

  12