นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง | การหลอกลวงเรื่อง 'วัคซีน'