Sumasaiyo Si Yahweh, Maginting na tao

Published July 23, 2021 4 Views

Rumble Hello. Ako ay Misyonero sa Pilipinas. Ang mga tao ng Diyos ay nagsumamo/nanalangin sa Panginoon. "Ang Panginoon ay kasama ninyo, O makapangyarihang tao ng kabaitan." "Sumasaiyo si Yahweh, magiting na tao."