คณะกรรมการสอบสวน การนับ ผู้ติดเชื้อ และ การเสียชีวิต โควิด