Astana - The Future New World Order City - Capital of Kazakhstan - 🇺🇸 English (Engels) - 11m32s

Published April 26, 2021 10,814 Views

🇺🇸 English (Engels) - "People do not have to believe this themselves.
What matters is that the others do believe it.
So better prepare and extend your knowledge."

.

Astana.
The Future New World Order City. Capital of Kazakhstan.

For starters, there’s the ‘Palace of Peace and Reconciliation’: a vast pyramid structure near the heart of the city that contains an opera hall, the round table used for meetings of the Kazakh congress and at its apex, a glass-walled observation platform. The ‘Bayterek Tower’ meanwhile, is said to illustrate a Kazakh myth about a golden egg supported by the limbs of a magical tree. However, this giant golden orb could easily be mistaken for an image of the sun. As we all know, sun worship is closely associated with early pagan practices, and even within the Christian faith has connotations with Lucifer, the ‘Light Bringer’ or ‘Morning Star’.

11, 13 and 33 - The Illuminati / Freemason Signature
One of the major created things that pagans worship are Numbers. Occultists literally worship science and the mathematics underlying science. They literally believe that numbers possess inherent power, all their own. Listen to the explanation of one of history's greatest Satanists, W. Wynn Wescott, who was extremely influential in the latter part of the 19th Century.

To reiterate: "... 'Numbers are a key to the ancient views of cosmogony ... spiritually as well as physically ... to the evolution of the present human race; all systems of religious mysticism are based upon numerals. The sacredness of numbers ..." [Ibid.]

The Satanist always places great power in numbers, especially the Black Magic Satanist. As we have stated in earlier articles, Daniel 8:23​-25 tells us that the religion practiced by Antichrist is Black Magick; further, Revelation 17:17 tells us that the final 10 kings are of the same mindset and religion as Antichrist. Thus, we were not surprised that both Presidents Bush are Black Magic practitioners from the Skull & Bones Society, and that President Clinton was a practicing Black Magic Satanist.

Satanists believe that a carefully planned event must be carried out according to the correct numbers, or it may not be successful. They go to great lengths to make an event occur according to the correct numbers. During the aftermath of the 9/11 attacks, we demonstrated how the attacks were carried out according to the Number '11', their number of Antichrist.

Let us give you a few examples of when the Illuminati undergirded a key event using the occult signature of the number 11.

When the Illuminati ended the First World War, they had just successfully completed the first war of Albert Pike's occult plan to produce Antichrist [Read NEWS1056]. Thus, they deliberately ended it on the 11th Month [November], the 11th Day, at the 11th hour. The signing of the Armistice agreement was thus undergirded by three elevens!

When the Illuminati assassinated President Kennedy, he was killed according to the occult number signature of eleven [11]. He was killed in the 11th month, on the 22nd day, and on the 33rd parallel. He was also killed in the Masonic Dealey Plaza, the most powerful secret society in the world today to whom the number 11 is extremely important. We shall revisit this subject later on, as we discuss the number '33' from a different angle.

The Number 11 was a most powerful occult signature underlying these events. When they were successfully carried out, occultists the world over knew exactly what had happened and who had carried it out, and for the purpose of setting the stage for "Number 11" himself, Antichrist.

Why is the number 11 important to the occultist?
As Wescott explains, "... so 11 is the essence of all that is sinful, harmful, and imperfect." [Ibid., p. 100] Thus, while 11 is very important, multiplication's are also important, such as 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, and 99.

https://mysteriousuniverse.org/2014/02/have-the-illuminati-already-started-building-a-new-world-order-in-kazakhstan/

.

🇳🇱 Nederlands (Dutch) - "Mensen hoeven dit zelf niet te geloven. Het gaat erom dat anderen het wél geloven. Dus bereid je gewoon voor en breid je kennis uit."

Astana. De toekomstige stad van de nieuwe wereldorde. Hoofdstad van Kazachstan.
Om te beginnen is er het 'Paleis van Vrede en Verzoening': een enorm piramidestructuur in het hart van de stad met een operazaal, de ronde tafel die wordt gebruikt voor vergaderingen van het Kazachse congres en aan de top een observatieplatform met glazen wanden . De ‘Bayterek-toren’ illustreert ondertussen een Kazachse mythe over een gouden ei ondersteund door de takken van een magische boom. Deze gigantische gouden bol kan echter gemakkelijk worden aangezien voor een afbeelding van de zon. Zoals we allemaal weten, is zonaanbidding nauw verbonden met vroege heidense praktijken, en heeft zelfs binnen het christelijk geloof connotaties met Lucifer, de ‘Lichtbrenger’ of ‘Morgenster’.

11, 13 en 33 - The Illuminati / Freemason Signature
Een van de belangrijkste dingen die heidenen aanbidden, zijn Numeri. Occultisten aanbidden letterlijk de wetenschap en de wiskunde die aan de wetenschap ten grondslag ligt. Ze geloven letterlijk dat nummers een inherente kracht bezitten, allemaal van henzelf. Luister naar de uitleg van een van de grootste satanisten uit de geschiedenis, W. Wynn Wescott, die buitengewoon invloedrijk was in het laatste deel van de 19e eeuw.

Om te herhalen: "... 'Getallen zijn een sleutel tot de oude opvattingen over kosmogonie ... zowel geestelijk als lichamelijk ... tot de evolutie van het huidige menselijke ras; alle systemen van religieuze mystiek zijn gebaseerd op cijfers. aantal getallen ... "[Ibid.]

De satanist plaatst altijd grote macht in cijfers, vooral de zwarte magie-satanist. Zoals we in eerdere artikelen hebben gezegd, vertelt Daniël 8:23 -25 ons dat de religie die door de Antichrist wordt beoefend Black Magick is; verder vertelt Openbaring 17:17 ons dat de laatste 10 koningen dezelfde denkwijze en religie hebben als de Antichrist. We waren dus niet verbaasd dat beide presidenten Bush Black Magic-beoefenaars zijn van de Skull & Bones Society, en dat president Clinton een praktiserende Black Magic-satanist was.

Satanisten geloven dat een zorgvuldig geplande gebeurtenis moet worden uitgevoerd volgens de juiste cijfers, anders kan het niet lukken. Ze doen er alles aan om een ​​evenement volgens de juiste cijfers te laten plaatsvinden. Tijdens de nasleep van de aanslagen van 9/11 hebben we aangetoond hoe de aanslagen werden uitgevoerd volgens het nummer '11', hun nummer van de Antichrist.

Laten we je een paar voorbeelden geven van wanneer de Illuminati een sleutelgebeurtenis ondergingen met behulp van de occulte handtekening van het nummer 11.

Toen de Illuminati een einde maakten aan de Eerste Wereldoorlog, hadden ze net met succes de eerste oorlog van Albert Pike's occulte plan om de Antichrist voort te brengen voltooid [Read NEWS1056]. Dus beëindigden ze het opzettelijk op de 11e maand [november], de 11e dag, op het 11e uur. De ondertekening van het wapenstilstandsakkoord werd dus ondersteund door drie elven!

Toen de Illuminati president Kennedy vermoordden, werd hij vermoord volgens de occulte nummer-handtekening van elf [11]. Hij werd gedood in de 11e maand, op de 22e dag en op de 33e breedtegraad. Hij werd ook vermoord in de Masonic Dealey Plaza, het machtigste geheime genootschap ter wereld voor wie het nummer 11 buitengewoon belangrijk is. We zullen later op dit onderwerp terugkomen, aangezien we het getal '33' vanuit een andere hoek bespreken.

Nummer 11 was een zeer krachtige occulte handtekening die aan deze gebeurtenissen ten grondslag lag. Toen ze met succes werden uitgevoerd, wisten occultisten over de hele wereld precies wat er was gebeurd en wie het had uitgevoerd, en met het doel het toneel te creëren voor "Nummer 11" zelf, de Antichrist.

Waarom is het getal 11 belangrijk voor de occultist? Zoals Wescott uitlegt: "... dus 11 is de essentie van alles wat zondig, schadelijk en onvolmaakt is." [Ibid., P. 100] Dus hoewel 11 erg belangrijk is, zijn vermenigvuldigingen ook belangrijk, zoals 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99.

https://mysteriousuniverse.org/2014/02/have-the-illuminati-already-started-building-a-new-world-order-in-kazakhstan/

.

👀 Dave & Mike Lindell - Election Attack, Votes Flipped, Fraud Caught - 🇺🇸 English (Engels) - 8m56s
https://rumble.com/vfx9d7-daves-commentary-mike-lindell-election-attack-votes-flipped-fraud-caught-en.html

-

🇺🇸 English (Engels) - Please leave a comment or a like/dislike. Only this way I will know what kind of videos to upload. Thank you.
🇳🇱 Nederlands (Dutch) - Laat alsjeblieft een opmerking of een vind-ik-leuk / vind-ik-niet-leuk achter. Alleen op deze manier weet ik wat voor soort video's ik moet uploaden. Dank u.

Loading 3 comments...