10 ETAPÓW LUDOBÓJSTWA W KONTEKŚCIE COVID (NAPISY PL) / 10 STAGES OF GENOCIDE VS COVID (PL SUBTITLES)

Published February 25, 2021 59 Views

Rumble Henna Maria Vermeulen opowiada o stworzonej przez Gregory'ego Stantona klasyfikacji 10 etapów ludobójstwa w kontekście bieżących wydarzeń na świecie.
Niedawno umieściłam na kanale film o tej samej tematyce, ale zdecydowałam się przetłumaczyć oba nagrania, jako że to ujęcie tematu bardzo ze mną zarezonowało i uważam, że każdy z tych filmów wnosi nieco inną - ale równie istotną - jakość do dyskusji.

W listopadzie 2019 r. Henna Maria Vermeulen założyła organizację non-profit o nazwie 'Dawn of Peace' (Świt Pokoju), której celem jest ochrona integralności i świętości życia poprzez świadomy aktywizm i edukację w zakresie duchowego wymiaru człowieczeństwa. Naczelne wartości organizacji to wyrzeczenie się przemocy, wolność (w tym wolność medyczna i wolność od dominacji technologicznej), prawo naturalne, suwerenność jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem suwerenność cielesnej) oraz uzdrawianie holistyczne. Wartości te traktowane są przez członków organizacji jako istotne narzędzia ewolucji ludzkości. Deklarowanym celem organizacji jest poprowadzenie ludzi poza dominującą obecnie doktrynę apatii, oszustwa i dominacji, do kultury współczucia, prawdy i wolności.

Henna Maria jest też dyrektorem międzynarodowego ruchu 'Policjanci w Obronie Wolności', utworzonego w 2020 r. przez hiszpańskie stowarzyszenie 'Policías Por La Libertad'. Naczelnym celem ruchu jest re-humanizacja społeczeństw oraz przywracanie zaufania i jedności między pracownikami służb mundurowych a obywatelami.
Działania organizacji obejmują m.in.:
- organizowanie pokojowych marszów, wydarzeń i kampanii mających na celu edukację zarówno obywateli, jak i pracowników sił bezpieczeństwa (policja, służby porządkowe i wojsko) w zakresie praw człowieka, wolności obywatelskich i praw konstytucyjnych
- pomoc funkcjonariuszom policji doświadczających presji, nękania lub dyskryminacji w miejscu pracy z powodu ich chęci wykonywania swej pracy zgodnie z etyką zawodową
- zapewnienie prawnego i moralnego wsparcia obywatelom, którzy doświadczyli niesprawiedliwości i niewłaściwego traktowania ze strony służb mundurowych
- wskazywanie i nagłaśnianie oznak rosnącej tyranii, celem ochrony pokoju i sprawiedliwości społecznej
Cytując za stroną organizacji (edycja własna):
„Naszym głównym celem jest zjednoczenie policji i obywateli we wspólnej walce o wolność. Jako członkowie sił bezpieczeństwa musimy głęboko przemyśleć moralność naszych działań. Chociaż nosimy mundur, nie zwalnia nas to z osobistej odpowiedzialności jako istot ludzkich. Nasza praca bynajmniej nie gwarantuje nam większych praw niż mają nasze Siostry i Bracia w cywilu. Apelujemy do wszystkich funkcjonariuszy o zdrowy rozsądek i etykę zawodową. Pragniemy przypomnieć członkom sił bezpieczeństwa, że do naszych głównych obowiązków należy służba obywatelom oraz ochrona i poszanowanie ich wolności i praw, stanie na straży pokoju i sprawiedliwości społecznej oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości.
Jesteśmy istotami ludzkimi, mającymi nieść pomoc i ochronę innym istotom ludzkim. Tyrania nie jest tworzona przez tyranów, jest tworzona przez tych, którzy wykonują tyrańskie rozkazy.”
Strony organizacji Dawn of Peace:
https://www.dawnofpeace.org/
https://www.youtube.com/channel/UClr0Ilhl-cVgAIhrChs7Ucg

Strona organizacji Policjanci w Obronie Wolności:
https://policeforfreedom.org/

=======

Henna Maria Vermeulen talks about the 10 stages of genocide classification created by Gregory Stanton, in the context of current events all around the globe.
I've recently posted a similar video, but decided to translate this film nevertheless, as the genocide angle really resonated with me and I believe that both of these films bring on a slightly different - but equally important – quality.

In November 2019, Henna Maria Vermeulen founded a non-profit organization called Dawn of Peace, which aims to protect the integrity and sacredness of all Life through conscious activism and educating people about the spiritual reality of life. The organization advocates nonviolence, freedom (including medical freedom and freedom from technological domination), natural law, individual sovereignty (with particular emphasis on bodily sovereignty), holistic healing, and self sovereignty as vital tools for the evolution of humanity. The organization's goal is to guide people beyond the current doctrine of apathy, deception and dominance into a culture of compassion, truth and freedom.
www.dawnofpeace.org

Henna Maria is also the director of the international movement 'Policemen in Defense of Freedom', created in 2020 by the Spanish association 'Policías Por La Libertad'. The goal of the movement is to re-humanise societies and restore trust and unity between the security forces and the citizens. Their mission is to educate people about their human rights, civil liberties, constitutional rights as well as the ethical code of conduct for the police and security forces.
www.policeforfreedom.org/