Bread cutter choke, to armbar

Published December 14, 2020 40 Views

Rumble Armbar from bread cutter choke. Jiu-jitsu techniques