ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ | ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ? | Oneindia Kannada

OneIndia_KannadaPublished: August 7, 2018
Published: August 7, 2018

August 11th partial Solar eclipse won’t be visible in India. But it will have a planetary impact on people across the world, including India as per the solar eclipse and its astrological effects. Here is the details of effects of partial solar eclipse on the 12 Moon Signs.

ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಏಷ್ಯಾದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments