വാതുവെപ്പ് നടത്തി ചാലിയാര്‍ നീന്തിക്കടക്കാന്‍ പോയ രണ്ട് ബംഗാളികളെ കണ്ടെത്തിയില്ല

OneIndia_MalayalamPublished: August 6, 2018
Published: August 6, 2018

വാതുവെപ്പ് നടത്തി ചാലിയാര്‍ നീന്തിക്കടക്കാന്‍ പോയ രണ്ട് ബംഗാളികളെ കണ്ടെത്തിയില്ല.
#Bengal

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments