යාපහුවේ UNP සoවිධායක තුමියට එරෙහිව ජනතා විරෝධය

JayarathnaPublished: May 7, 20175 views
Published: May 7, 2017

යාපහුවේ UNP සoවිධායක තුමියට එරෙහිව ජනතා විරෝධය

Recommend tags
  • mahinda rajapaksa+1
  • namal rajapaksa+1
  • yoshitha rajapaksa+1
  • dumnda dissanayake+1
  • hirunika premachanda+1

mahinda rajapaksanamal rajapaksayoshitha rajapaksadumnda dissanayakehirunika premachanda

Comments

0 comments