Cách xác định dòng tiền sau thuế (CFAT) | Kinh tế Kỹ thuật

599016Published: April 22, 201718 views
Published: April 22, 2017

Cách xác định dòng tiền sau thuế CFAT | Kinh tế Kỹ thuật
http://nguyenngocbinhphuong.com/course/kinh-te-ky-thuat/

Trong video này, tôi trình bày hai trường hợp khi xác định dòng tiền sau thuế (CFAT) cùng với cách xử lý vô cùng đơn giản.
Một số lưu ý:
- Điền theo cột và điền các cột quan trọng trước (Thu nhập, Chi phí, D đối với không có vay và Thu nhập, Chi phí, D, TTL, TTV đối với có vay)
- Trong trường hợp không rõ Thu, Chi thì bắt đầu bằng cột CFBT
- Khi có "/năm" thì phải nói rõ từ năm nào đến năm nào
- Năm 0 không có D, TI, T (trừ trường hợp giảm thuế ngay lúc đầu tư)
- Khi có vay, CFBT(0) = Vốn vay - Đầu tư ban đầu
- Khi có dôi vốn, lưu ý rằng tồn tại khoản dôi vốn (= SP - P) và khoản dôi khấu hao (= P - BV)
- Khi không có thanh lý, không được thêm hàng diễn tả thanh lý vào bảng tính CFAT

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments