பாடம் 4

1 year ago
1.44K

இந்த 4 ஆம் வகுப்பில் CDS செயல்முறைகள் பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள். இவை ஆன்ரியாஸ் கல்கரின் “Forbidden Health.” புத்தகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான செயல்முறைகள்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள Brian வீடியோவில் உள்ள மிக முக்கியமான தகவல்கள்
https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets

Direct download:
https://t.me/mms_health_videos/542)

https://t.me/AndreasKalckerProtocols

Loading comments...