2 months ago

#BÀI 9-2:PHONGTHU#NHẬN ĐỊNH CỦA B.S PHẠM HỮU LIÊM VỀ VẤN NẠN KỲ THỊ CHỦNG TỘC

Từ bao giờ đất nước Hoa Kỳ phát sinh nạn kỳ thị chủng tộc. Một dân tộc đòi bình đẳng nhưng lại chủ trương ngồi trên đầu các dân tộc khác để hưởng mọi đặc quyền? Những sắc dân Á Châu như chúng ta cần phài làm gì?

Loading comments...