Δεν πρέπει να κρίνουμε αδιάκριτα τον ορθόδοξο κληρικό για τις προσωπικές του αμαρτίες, όταν δεν προδίδει τον Χριστό και την Εκκλησία Του

1 year ago
20

Δεν πρέπει να κρίνουμε αδιάκριτα τον ορθόδοξο κληρικό για τις προσωπικές του αμαρτίες, όταν δεν προδίδει σαν τον Ιούδα αμετανόητος δημόσια τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία Του https://www.brighteon.com/d0afeedd-89f8-48bd-9dde-fdd71d7342d1 , https://ugetube.com/watch/4EeeGb2p1yZpynS .

Δεν πρέπει να κρίνουμε αδιάκριτα τον ορθόδοξο κληρικό για τις προσωπικές του αμαρτίες, που τυχόν γνωρίζουμε, όταν δεν προδίδει σαν τον Ιούδα αμετανόητος δημόσια τον Χριστό, την Ορθόδοξη Πίστη και την Μία Αγία Εκκλησία Του διδάσκοντας αιρέσεις και έχοντας εκκλησιαστική κοινωνία (μνημόνευση αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, συμπροσευχές, συλλείτουργα) με τους αιρετικούς και την παναίρεση, πανθρησκεία σήμερα του Οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , διαστρεβλώνοντας τον Άγιο Λόγο του Θεού και βλασφημώντας το Άγιο Πνεύμα του. Γιατί αν προδίδει την Ορθόδοξη Πίστη τότε έχουμε υποχρέωση διακρίνοντας την Αλήθεια του Θεού, να τον κατακρίνουμε και αναθεματίσουμε, αποκόβοντας τον αμετανόητο αντίχριστο αιρετικό από την Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού σύμφωνα με την Εντολή Του… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".

Γιατί όπως ερμηνεύει ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Γιατί διδάσκει ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

Γιατί "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».

Μέγας Αθανάσιος
«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199).
«Όποιος έχει εκπέσει απ’ την αλήθεια της πίστεως δεν είναι δυνατόν να καλείται Χριστιανός» P.G 26, 596A.
«Όστις αν βούληται σωθήναι προ πάντων δει κρατείν την καθολικήν πίστιν ην ειμη είς έκαστος σώαν και αμώμητον τηρήσει άνευ δισταγμού εις τον αιώνα απολείται» (Σύμβολο Μέγα Αθανασίου 321).

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
1. «Ει τις δόγμα έχει διεστραμμένον, φεύγε αυτόν και παραιτήσαι, μη πειθού, μη μόνον άνθρωπος αν η, αλλά καν άνθρωπος εξ ουρανού κατιών (=κατεβή). Είπου (=οπουδήποτε) την ευσέβειαν παραβλεπτόμενην ιδοίς, μη προτίμα την ομόνοιαν της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίος έως θανάτου, την αλήθεια μηδαμού προδιδούς, προσέχετε, ίνα μηδέν νόμον δόγμα το της αγάπης προσχήματι παραδέχεσθε Δέος (φόβος) μη τις παραφθαρή υπό της των αιρετικών αγάπης» (ΕΠΕ 25, 370).

Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπίσης, στήν πρός Μονάζοντας ἐπιστολή του, ὅπως μᾶς τά μεταφέρει ὁ ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λέγει: «Οἵτινες τήν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσιν, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία, CFDS, Ser. A. τόμ. Χ, fasc. II, σελ. 133 (24-28).

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ..."οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;"

Στο Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας, https://www.scribd.com/document/386729803/ΤΟ-ΙΕΡΟ-ΠΗΔΑΛΙΟ-ΤΗΣ-ΜΙΑΣ-ΑΓΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ , μπορούμε να δούμε ότι σύμφωνα με τον ΞΕ΄ Αποστολικό Κανόνα στην σελίδα 78 και τον ΜΕ΄ Αποστολικό Κανόνα στην σελίδα 53, αφορίζονται οι λαϊκοί και καθαιρούνται επιπλέον οι ιερείς που συμπροσεύχονται ή συλλειτουργούν με αιρετικούς ή με εβραίους στις συναγωγές τους.
ΟΠΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ", ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ" ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ "ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ" (σελίδα 24 του "Ιερού Πηδαλίου"). ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο 15ος ιερός Κανόνας της Πρωτοδευτέρας (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ) Συνόδου, στην σελίδα 292, αλλά και ο 31ος ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, στην σελίδα 39-40, ΕΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ, "και προ του να γένη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αιρέσεως ταύτης". Όπως, μόνο όποιος πιστεύει αληθινά στον Χριστό θεωρεί ότι έχει ΧΡΕΟΣ να ακολουθήσει την σαφή εντολή του Χριστού: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ".
ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΟΝ ΙΕ' ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 292 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ του "προ συνοδικής διαγνώσεως" ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ: "και προ του να γένη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αιρέσεως ταύτης".

ΓΙΑΤΙ «Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html , https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv »... Σε αυτό το Πανάγιο Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να αποτελούν Μέλη της οι ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ εχθροί του Θεού, αιρετικοί, οικουμενιστές, πανθρησκειαστές, σιωνιστές «Ιούδες» ειδωλολάτρες που προδίδουν τον Χριστό και την Μία Αγία ορθόδοξη Εκκλησία Του διαστρεβλώνοντας τον Άγιο Λόγο Του, διδάσκοντας άλλο Ευαγγέλιο, βλασφημώντας το Άγιο Πνεύμα του Θεού και για αυτό αποχωρίζονται από την Εκκλησία και αναθεματίζονται από τον Θεό, «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… Γιατί οι δήθεν ορθόδοξοι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές ακόμη και αν νομίζουν απατηλά ότι ευρίσκονται εντός της Εκκλησίας επειδή είναι μέσα στους τέσσερις τοίχους του ναού και υποτίθεται τελούν Θεία Μυστήρια δεν είναι δυνατόν να αγιάζονται χωρίς την αληθινή ορθόδοξη Πίστη που μας παρέδωσε ο Αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός και οι άγιοι Απόστολοι και Θεοφόροι Πατέρες μας, Μάρτυρες και Ομολογητές της διαχρονικής μοναδικής αληθινής Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας μας… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

ΥΓ. Εάν οι κληρικοί γενικά και αόριστα «καθαρίζονταν» κατά την Θεία Λειτουργία ακόμα και όταν πρόδιδαν δημόσια με τις αιρέσεις αμετανόητοι σαν τον Ιούδα τον Χριστό, την Ορθόδοξη Πίστη και την Μία Αγία Εκκλησία Του τότε δεν θα υπήρχαν αιρετικοί και αιρέσεις και με αυτή την παράλογη κοσμική σατανική αντίληψη ψευδοαγαπολογίας θα μπορούσαμε να κοινωνάμε και από τους αιρετικούς παπικούς, μονοφυσίτες και προτεστάντες μέχρι και αλλόπιστους!... ΟΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΠΙΔΟΚΤΟΝΟ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΕ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΜΕ «ΓΟΝΕΙΣ» ΔΥΟ ΚΙΝΑΙΔΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ!, ΒΙΑΣΤΕΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΗΣ ΑΘΩΑΣ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ! ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣΟΔΟΜΙΣΤΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!

ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

Loading comments...