cockatoozoey

cockatoozoey

  1. Cockatoo humorously sings along with owner

    Cockatoo humorously sings along with owner
  2. Cockatoo disobeys owner in hilarious fashion

    Cockatoo disobeys owner in hilarious fashion