Seed Saving - Tiếng Việt

Published March 28, 2022 429 Views

Lưu giữ hạt giống.
Tại sao những người nông dân suốt ngày cắm mặt xuống đất làm việc không ngừng nghỉ, nhưng rốt cuộc nghèo vẫn nghèo, tại sao?

Loading 2 comments...
BREAKING NEWS: Rumble Announces A Major Step Towards Merging with NASDAQ: $CFVI