மனித உருவத்தில் பிறந்த ஆட்டுக்குட்டி

OneIndia_TamilPublished: August 12, 2018Updated: August 13, 2018
Published: August 12, 2018Updated: August 13, 2018

அதிசயம் ஆனால் உண்மை... மனித ரூபத்தில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பிறந்துள்ளது. வேறு ஏதோ ஒரு நாட்டில் இல்லை. நம்ம திருச்சிக்கு பக்கத்துலதான்.
Lamb in human form near Trichy

Be the first to suggest a tag

    Comments

    0 comments