Qi Jian Temple

Published February 25, 2018 12 Views

Rumble Qi Jian Xian Shi Fo Zu Gu Miao Temple, is located at Pasir Penambang, Kuala Selangor in Malaysia. It is located near the Kuala Selangor river and a popular destination for tourists.

... and disable advertisements! No kidding :)