OmManiPadMeHum/ Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn - lòng từ bi rộng lớn/注BUDDHISM/仏教/불교/BUDDHISM

phuclocthosunPublished: September 9, 2017
Published: September 9, 2017

Om Mani Pad Me Hum/ Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn - lòng từ bi rộng lớn/注BUDDHISM/仏教/불교/BUDDHISM

Recommend tags
  • buddhism+1
  • om mani pad me hum+1

buddhismom mani pad me hum

Comments

0 comments