How, Why, Save Your Kids From Fentanyl, Drug Prevention, Vancouver Parents, Canada

richiezlPublished: August 29, 2017
Published: August 29, 2017

How, Why, Save Your Kids From Fentanyl, Drug Prevention, Vancouver Parents, Canada. An hour-long CBC documentary is titled, "Fentanyl - Unstoppable". The true cause of drug addiction and chronic diseases is simply, "Adverse Childhood Experiences", or childhood trauma. Children need happy childhood memories. In Losing Karey Wong Debriefings project, Karey's terrible life-outcome is arguably due to her abuse from her grandfather, Mr. Fung, and by some opinions, her mother Jeddy Wong. Save your own kids' future with this knowledge. Vancouver BC Parents, How, Why, Save Your Kids From Fentanyl, Drug Prevention 一小時的CBC紀錄片名為“芬太尼 - 不可阻擋”。 吸毒成癮和慢性疾病的真正原因只是“不良童年經驗”,或童年創傷。 兒童需要快樂的童年記憶。 在失去Karey Wong總書記項目時,Karey可怕的生命結局可能是由於她的祖父馮先生遭到虐待,還有一些意見,她的母親王J Wong。 用這個知識拯救你自己的孩子的未來。 溫哥華BC父母,如何,為什麼,救你的孩子從芬太尼,藥物預防 Ang isang dokumentaryo ng CBC na may isang oras na pinamagatang "Fentanyl - Unstoppable". Ang tunay na sanhi ng pagkagumon sa droga at malalang sakit ay simple, "Adverse Childhood Experiences", o trauma ng pagkabata. Kailangan ng mga bata ng maligayang alaala sa pagkabata. Sa pagkawala ng proyektong Karey Wong Debriefings, ang kahila-hilakbot na kinalabasan ng buhay ni Karey ay arguably dahil sa kanyang pang-aabuso mula sa kanyang lolo, si Mr. Fung, at sa pamamagitan ng ilang mga opinyon, ang kanyang ina Jeddy Wong. I-save ang hinaharap ng iyong sariling mga bata sa kaalaman na ito. Vancouver BC Mga Magulang, Paano, Bakit, I-save ang Iyong Mga Bata Mula sa Fentanyl, Drug Prevention ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਬੇ CBC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, "ਫੈਂਟਾਨਿਲ - ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ" ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਬਸ, "ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ", ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਦਮੇ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰੇਈ ਵੌਂਗ ਡੈਬ੍ਰਿ੍ਰਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਿਚ, ਕਰੀਯ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜੀਵਨ-ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਫੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇਡੀ ਵੋਂਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੀ ਸੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

Recommend tags
  • vancouver+1
  • losingkareywong+1
  • fentanyl+1
  • drug prevention program+1
  • bc canada+1

vancouverlosingkareywongfentanyldrug prevention programbc canada

Comments

0 comments